Видавнича діяльність


СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
Приходька Валентина Миколайовича,
доктора педагогічних наук, доцента

1. Особистісно зорієнтована модель морально-духовної підготовки соціальних педагогів. Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Збірник наукових праць. – Київ: Пед. думка – 2000. – Кн. II. – С. 303-306.
2. Педагогический патронат – реальная защита прав детей. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 7. Соціотехнічні аспекти освіти та виховання. – Одеса: «Астропринт», 2000. – С. 327–331.
3. Управление деятельностью социальных педагогов в детском оздоровительном комплексе. Проблемы управления: Тезисы докладов 8-го Всероссийского студенческого семинара. Вып. 2 / ГУУ. М., 2000. – С. 51-53.
4. Работа школьного психолога в системе информационной технологии «Ритм». Психология на рубеже веков: наука, практика, преподавание. Тезисы докладов Международной научно-практической конференции. / Под редакцией Е.Е.Сапоговой. Тула: ТГУ, 2000. – С. 353-355.
5. Работа социального педагога при подготовке и проведении педагогического консилиума в детском воспитательно-оздоровительном комплексе. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер.:Педагогіка і психологія. – Зб. статей. Ч.1. – П 78 – К.: Пед. преса, 2000. – С. 53-57.
6. Педагогічний консиліум як фактор взаємодії соціального педагога з співробітниками дитячого оздоровчо-виховного комплексу. Соціалізація особистості: Збірник наукових праць.  XIII. Педагогічні науки – К.: Логос – 2001. – С. 26-34.
7. Переконання як технологія вербальної взаємодії соціального педагога. Педагогіка і психо-
логія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя – 2001. – Випуск 18. – С. 63-67.
8. Сучасні технології організації навчання.  Педагогіка і психо-
логія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Збірник наукових
праць / Ред. кол.: Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя-2001.– Випуск 19.–С.35-39.
9. Методичне забезпечення професійної готовності підготовки майбутніх учителів до роботи з дітьми із неблагополучних сімей. Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка – 2001. – Випуск 32. – Частина 1. – С. 175-176.
10. Критерії формування професійної готовності майбутнього педагога до роботи з дітьми із неблагополучних сімей. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н.В. (відп. ред.) та інші. – К.: НПУ – 2001. – Вип. 5. – С. 248 – 257.
11. Значення превентивних заходів учителя у вирішенні проблеми підліткової проституції і проміскуїтету. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць / Ред. кол. Гузій Н.В. (відп. ред.) та інші. – К.: НПУ – 2001. – Вип. 6. – С. 252-258.
12. Особливий напрямок діяльності освіти України. Економіка освіти: Збірка наукових праць НДЦ «Економіка вищої освіти» НДІ Вищої освіти АПН України. – Том 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С.143-146.
13. Внесок В.О. Сухомлинського в розвиток теорії та практики педагогічного антропоцентризму. Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Секція ІІІ, ІV. – Полтава, 2001. – С. 23-26.
14. Неблагополучна сім’я як чинник порушень прав дитини. Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. Матеріали конференції, присвяченої 80-й річниці від дня заснування державного показового Дитячого містечка імені ІІІ Комінтерну в Одесі. – Одеса: «Юридична література», 2001. – С. 230-235.
15. Професійна компетентність вчителя з превентивного виховання учнів із неблагополучних сімей. Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього: Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мелітопольський державний університет. 30-31 жовтня 2001 р.:       В 2-х томах. – Мелітополь – 2002. – Т. 1. – С. 21-24.
16. Сучасні інноваційні технології у вивченні предмета “Основи безпеки життєдіяльності” як складова превентивного
виховання дітей. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко – Педагогічні науки. –
Матеріали науково- практичної конференції «Безпека життя і діяльності та здоров’я учнівської молоді». – У 2-х частинах. – Бердянськ – 2002. - № 1. – Частина 2. – С. 54-63.
17. Проблемно-рефлективный полилог как метод управления творческими возможностями учащихся. Теория и практика управления – руко-
водителю – практику XXI века: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти Юрия Анатольевича Конаржевского / Под. ред. В.Ю. Кричевского, Т.В. Щербовой; Сост.: В.Ю. Кричевский, Т.В. Щербова. – СПб: СПб ГУМП – 2002. – С. 182-187.
18. Анімація підготовки майбутніх вчителів до превентивного виховання учнів із неблагополучних сімей. Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукового статей. Педагогічні науки. – Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2002. – С.81-85.
19. Методологічна і психолого-педагогічна класифікація феномена «неблагополучна сім’я». Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Збірник науково-методичних праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 5. – Рівне: РДГУ, 2002. – С. 136-141.
20. Основні критерії підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми із неблагополучних сімей. Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства: Зб. наук.-метод. праць. – Херсон, 2002. – С.447-455.
21. Значення статистичної обробки експериментальних даних про достовірність оцінки ефективності і результативності технологій підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей. Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Збірник науково-методичних праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 6. – Рівне: РДГУ, 2003. – С. 129-136.
22. Сучасні виховні системи для дітей та молоді. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол. Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя, 2003. – Вип. 20. – С.84-89.
23. Роль скаутизму у вихованні громадських якостей молоді. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Редкол. Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ-Запоріжжя, 2003. – Вип. 21. – С. 108-112.
24. Підготовка майбутніх вчителів до превентивного виховання. Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 1. – Київ: П/П «ЕКМО», 2004. – С. 80-88.
25. Словник основних термінів і понять з превентивного виховання. Словник основних термінів і понять з превентивного виховання. – Переяслав-Хмельницький.: 2003, - 64 с. Рекомендовано науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді НМР МОН України (протокол №2 від 08.04.2003 р.).
26. Ґендерне насильство над дітьми із неблагополучних сімей. Теорія і практика ґендерного виховання студентської молоді: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗДУ, 2004. – С. 99-104.
27. Технології превентивного виховання у навчальному закладі. Методичні рекомендації для учителів, класних керівників, керівників шкіл. ЗОІППО, 2004.- 40 с. Рекомендовано до друку НМР ЗОІППО (протокол № 8 від 20.12.2004 р.).
28. Проектування підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання учнів: концептуальні засади. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип.6., Ч.2. – Ялта: РВВ КДГІ, 2004 – С.109-113.
29. Особистісно орієнтована підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей. Таврійський вісник освіти. №4 (8), 2004. Ред.кол. А.М.Зубко (гол. ред. та ін.). – С. 135-144.
30. Парадигми превентивної педагогіки та виховання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку соціогуманітарних наук у класичних університетах» (соціологія, психологія, педагогіка): Зб. наук. праць – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – С. 183-186.
31. Моніторинг підготовки майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей. Соціальна педагогіка: теорія та практика. Науково-методичний журнал. – Луганськ: Луганський національний пед. університет ім. Тараса Шевченка. – 2004. - № 2. – С.89-95.
32. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: Науково-методичний посібник. Запоріжжя: Прем'єр, 2006. – 288 с. Рекомендовано до друку рішенням НМР з питань освіти і науки МОН України (протокол № 18 від 02.11.2005 р.).
33. Засоби реалізації сучасних технологій у навчанні. Наукові записки. – Випуск 60. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2005. – Частина 1. – С. 192-199.
34. Технології превентивного виховання учнів. Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Педагогічні науки / головний редактор Міщик Л.І. – Запоріжжя: ЗНУ, №1, 2005. – С. 85-91.
35. Ґендерне насильство над дітьми із неблагополучних сімей. Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Педагогічні науки / головний редактор Міщик Л.І. – Запоріжжя: ЗНУ, №2, 2005. – С. 83-89.
36. Ґендерні підходи до підготовки вчителя. Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – К., 2005. – Випуск 2. – С.26-34.
37. Превентивне виховання як система попередження біди. Світ виховання. – 2005. - № 4 (11). – С.16-19.
38. Стресогенні фактори в діяльності керівників і педагогів шкіл. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей. Вип. 8. – Ч.1. – Ялта: РВВ НДГІ, 2005. – С.28-33.
39. Актуальні проблеми формування життєвої компетентності у дітей з особливими потребами у контексті реабілітаційної педагогіки. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук. праць. – Київ - Запоріжжя, 2005. – Випуск 34. – С.389-395.
40. Парадигми превентивної педагогіки і виховання. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук. праць. – Київ – Запоріжжя, 2005. – Випуск 35. - С.199-204.
41. Профессиональные качества преподавателя в системе постдипломного образования: андрагогические аспекты. Постдипломное образование: проблемы качества. –Санкт-Петербург, 2006. – С.276-279. Материалы VI Международной научно-практической конференции кафедры педагогики и андрагогики Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования.
42. Превентивное воспитание и ювенальная юстиция: общее и особенное. Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных работ. – Вып. 30. – Киев – Москва – Одесса – Запорожье. – 2006. – С.152-164.
43. Зміст та технології превентивного виховання учнівської молоді. Таврійський вісник освіти: Науково-методичний журнал. - № 2 (14). – Херсон, 2006. – С.140-147.
44. Моніторинг якості загальної середньої освіти: мета, функції, принципи та основні завдання. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. - № 1, 2006. – С.151-160.
45. Сутність моніторингу у підготовці учителів до творчої виховної діяльності. Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. – Мелітополь, 2006. – С.213-216.
46. Аксіологічні ідеї виховання особистості у світових педагогічних теоріях. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Київ, 2006, - С. 26-30.
47. Культура управління як об’єкт моніторингових досліджень. Організація та зміст освітнього процесу в навчально-виховних закладах Запорізької області в 2007/08 навчальному році. (Наукові повідомлення). Ч.1. – Запоріжжя, 2007. – С. 6-11.


СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць

Присяжнюк Юлії Сергіївни,
кандидата педагогічних наук, доцента
1.Присяжнюк Ю.С. Підготовка вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до формування життєвої компетентності учнів / Ю.С.Присяжнюк.- Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. /[Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін.]. – К.: Запоріжжя, 2004. – Вип. 33. – С. 60–64.
2.Присяжнюк Ю.С Формування професійної компетентності методистів гуманітарного профілю в системі післядипломної педагогічної освіти / Ю.С.Присяжнюк.- Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. /[Т.І. Сущенко (відп. ред.) та ін.]. – К.: Запоріжжя, 2005. – Вип. 36. – С. 256–260.
3.Присяжнюк Ю.С. Розвиток професійно-моральних орієнтацій учителя гуманітарного профілю як науково-педагогічна проблема / Ю.С.Присяжнюк.- Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. /[Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін.]. – К.: Запоріжжя, 2007. – Вип. 43. – С. 238 – 242.
4 Присяжнюк Ю.С. Модель розвитку методичної компетентності викладача гуманітарних предметів системи ППО/ Ю.С.Присяжнюк.- Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. /[Т.І. Сущенко (відп. ред. ) та ін.]. – К.: Запоріжжя, 2008. – Вип. 50. – С. 346 – 352.
5.Присяжнюк Ю.С. Використання інноваційних освітніх технологій як засіб розвитку методичної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу у післядипломній педагогічній освіті / Ю.С.Присяжнюк.- Імідж сучасного педагога. – 2009. – №4. – С. 22–25
6.Присяжнюк Ю.С. Розвиток методичної компетентності викладачів гуманітарних дисциплін у післядипломній освіті та професійному середовищі / Ю.С.Присяжнюк.- Імідж сучасного педагога. – 2010. –№1. – С. 39–41.
7.Присяжнюк Ю.С. Характеристика состояния управления развитием моральных ценностей  учителя гуманитарного профиля в последипломном педагогическом процессе / Ю.С.Присяжнюк.- Управление образованием в условиях системных изменений: материалы научно-практической конференции. Вып. 1/ [отв. ред.  И.В. Гришина,С.В. Кривых]. – СПб.: Экпресс, 2008. – С. 134–137.
8.Присяжнюк Ю.С. Розвиток професійно-моральних орієнтацій  учителів гуманітарного циклу як психолого-педагогічна проблема / Ю.С.Присяжнюк.- Теорія і практика розроблення прогностичних моделей інноваційного розвитку різних типів загальноосвітніх навчальних закладів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17–18 жовтня 2008р.) / [І.Г. Єрмакова,
В.В. Нечипоренко]. – Ч.2. – Запоріжжя: Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2009. – 364 с. – С.52-59.
9. Присяжнюк Ю.С. Методика викладання дисциплін гуманітарного циклу в умовах гуманізації освіти: науково-методичний посібник/ Ю.С.Присяжнюк.- Запоріжжя: Акцент, 2009. – 114с.
10.Присяжнюк Ю.С. Сходинками творчості. Збірник навчальних програм гуртків, творчих об`єднань міського палацу дитячої та юнацької творчості. Видання перше / укладач Присяжнюк Ю.С. – Запоріжжя, 2011. –169 с.
11.Присяжнюк Ю.С. Сходинками творчості. Збірник навчальних програм гуртків, творчих об`єднань міського палацу дитячої та юнацької творчості. / Ю.С.Присяжнюк.- Видання друге (Для позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю) / укладач Присяжнюк Ю.С. – Запоріжжя, 2012. – 90 с.
12. Присяжнюк Ю.С.  Сходинками творчості. Збірник навчальних програм гуртків, творчих об`єднань міського палацу дитячої та юнацької творчості Видання третє (Для позашкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю) /укладач Присяжнюк Ю.С. – Запоріжжя: 2013. – 81 с.
13. Присяжнюк Ю.С Андрагогічні засади роботи з педагогічним колективом Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області / Ю.С.Присяжнюк.-  Випуск 12 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. –Запоріжжя: 2011. С. 118–132. – 156 с.
14. Присяжнюк Ю.С Гуманістичне навчання та виховання в ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації як умова розвитку особистості сучасного студента / Ю.С. Присяжнюк.-  Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012-2013 навчальному році: метод. реком.: у 3-х ч./ упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина I. – Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 250с. – бібліогр. в кінці. –С. 56-61.
15.Присяжнюк Ю.С Ціннісний підхід до розвитку методичної компетентності викладачів вищих навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти / Ю.С.Присяжнюк.-  Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2011-2012 навчальному році: метод. реком.: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина II. – Запоріжжя: – 68с. – бібліогр. в кінці. –С. 78–83.
16.Присяжнюк Ю.С. Актуальні аспекти створення моделі гуманізації освфтнього процесу ЗНЗ на засадах андрагогіки / Ю.С.Присяжнюк.-  Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2013-2014 навчальному році: метод. Реком.: у 2-х ч. / упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина I. – Запоріжжя: – 168с. – бібліогр. В кінці. –С. 48–53.
17. Присяжнюк Ю.С.  Андрагогічні засади роботи з педагогічним колективом позашкільного закладу освіти / Ю.С.Присяжнюк.-  Здобутки освітян Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду закладів освіти Запорізької області. Випуск 13 / упоряд. Р.М. Ніколаєвська. –Запоріжжя: 2014. С. 119–13
18.Присяжнюк Ю.С. Развитие методической компетентности преподавателей высших учебных заведений в условиях гуманизации профессиональной среды / Ю.С.Присяжнюк.-   Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. –Випуск №3: Дидактика. Теорія та методика навчання. 2011. – С. 48–54.
19.Присяжнюк Ю.С. Андрагогічні підходи до післядипломної освіти викладачів ВНЗ на засадах гуманізації та гуманітаризації освітнього процесу/ Ю.С.Присяжнюк.-  Особистість в єдиному освітньому просторі. Зб. наук. тез / наук. Редактори В.В. Пашков, В.В. Савін, А.І. Павленко. - Запоріжжя: ТОВ «Фінвей», 2012. – С. 45–51.
20.Присяжнюк Ю.С. Використання інноваційних технологій у післядипломній педагогічній освіті / Ю.С.Присяжнюк.-  Науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності практичних психологів у системі післядипломної освіти: матеріали Всеукраїнського проблемного семінару 17-18 листопада 2011року / [ред.кол.: В.В.Пашков та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 145–155.
21.Присяжнюк Ю.С. Розвиток професійної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу у післядипломній педагогічній освіті
/ Ю.С.Присяжнюк.-  Науково-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів у системі післядипломної освіти педагогічних кадрів сільських регіонів: матеріали Всеукраїнської  наук.-практ. конф. 08-09 квітня 2010 року / [ред. кол: В.В.Пашков та ін.]. – КПУ, 2010. –356 с. – С. 151–158.
22.Присяжнюк Ю.С. Андрагогічні підходи щодо розвитку конкурентно спроможності педагогічного працівника в умовах соціально-економічних змін / Ю.С.Присяжнюк.-  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та інш.].Запоріжжя, 2013.Вип. №33 (86). С. 342–348.
23. Присяжнюк Ю.С.  Гуманизация образовательного пространства среднего  учебного  заведения:  андрагогический   аспект / Ю.С.Присяжнюк.- Психология. Социология. Педагогика. –№12(25). – Декабрь  2012. – С. 21–25.
24.Присяжнюк Ю.С.  Розвиток професійної компетентності вчителя-гуманітарія на засадах андрагогіки / Ю.С.Присяжнюк.-  Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр./ [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та інш.].Запоріжжя, 2013.Вип. №32 (85).С. 387393.
25. Присяжнюк Ю.С.   Психолого-педагогічний  супровід розвитку професійної компетентності вчителя-філолога в умовах модернізації освіти / Ю.С.Присяжнюк.-  Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наук. пр.К.: НПУ імені М.П. Драгоманова.2013р.№20.С. 180 184.
26.Присяжнюк Ю.С. Андрагогические подходы к последипломному образованию преподавателей высших учебных заведений на принципах гуманизации и гуманитаризации / Ю.С.Присяжнюк.-  Перспективы развития и инновации гуманитарного образования.Сборник научных статей Международной конференции / Отв. ред. Е.В. Федосенко, Н.В. Кисельникова. – СПб.: Изд-во «НИЦ АРТ», 2013. – С. 245-255.
27.Присяжнюк Ю.С. Актуальні аспекти створення моделі гуманізації освітнього процесу ЗНЗ на засадах андрагогіки / Ю.С.Присяжнюк.-  Обрії.–Івано-Франківськ. –№1. – 2014р. С.46-51.
28.Присяжнюк Ю.С.Теоретические положения создания модели гуманизации образовательного процесса ОУЗ на основе андрагогики / Ю.С.Присяжнюк.- Человек как предмет междисциплинарного гуманитарного познания. Сборник научных статей Международной конференции / Отв. ред. Е.В. Федосенко, Л.Ф. Уварова. – СПб.: НИЦ  АРТ, 2015. – 433 с. (Материалы конференции).С.93-100.
29.Присяжнюк Ю.С.   Психолого-педагогическое сопровождение развития профессиональной компетентности учителя-словесника в процессе преподавания филологических дисциплин в условиях модернизации образования / Ю.С.Присяжнюк.- Сборник научных докладов. Перспективы развития науки. –28.11.2012–30.11.2012. – Часть 4. – Гданськ. – 2012. –С. 26–30.Присяжнюк Ю.С.    Андрагогічні підходи щодо гуманізації освітнього процесу загальноосвітнього навчального закладу / Ю.С.Присяжнюк.- Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб .наук.пр./ [Т.І.Сущенко (голов.ред.) та ін.].-Запоріжжя:КПУ, 2015.-Вип.42.(95).604с. С.499-506.
31.Присяжнюк Ю.С. Аналіз сучасних проблем створення моделі гуманізації освітнього процесу ЗНЗ на засадах андрагогіки / Ю.С.Присяжнюк.-  Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Випуск №1(19) 2015: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи».20-27 квітня 2015року.
32.Приходько В.М., Присяжнюк Ю.С.  Навчальна програма курсу «Андрагогіка» (за вимогами кредитно-модульної ситеми» / Ю.С.Присяжнюк.-  Запоріжжя: Офіс-маркет, – 2012. – 20 с.
33.Приходько В.М., Присяжнюк Ю.С.Педагогіка вищої школи / Ю.С.Присяжнюк.-  Запоріжжя: Офіс-маркет, – 2012. – 12 с.
34.Пашков В.В., Приходько В.М.,Присяжнюк Ю.С. та інш. Краткий словарь основных терминов и понятий по андрагогике. Для преподавателей институтов последипломного образования и руководителей учебных заведений всех уровней. Запорожье: ООО «Финвей», – 2012. –83 с.
35.Шляхи формування професійної компетентності вчителя-словесника в процесі викладання філологічних дисциплін: Монографія/ Г.Корицька, А.Курінна, Ю.Присяжнюк, Т.Путій.- Запоріжжя: Акцент  Інвест-трей, 2014.-112с.СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
Бабкової Олени Олексіївни

1. Бабкова О.О. Оцінювальна діяльність як фактор впливу на якість шкільної природничої освіти / О.О. Бабкова // Педагогічний альманах: Збірник наукових праць / редкол. В В. Кузьменко (голова) та ін.. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 20. – С. 51– 56.
2.Бабкова О.О. Структурно-функціональна модель формування в післядипломній освіті готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності / О.О. Бабкова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / Т.І. Сущенко (головн. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2013. – Вип. 32 (85). – С. 120  – 128.
 3. Бабкова О.О. Проблеми формування готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності у практиці післядипломної педагогічної освіти / О.О. Бабкова //   Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Пед. Науки: реалії і перспективи. – Випуск 43: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 8 – 14.
4. Бабкова О.О. Складові оцінювальної діяльності вчителів природничих спеціальностей  / О.О. Бабкова //  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Науковий журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – Вип. № 6 (32). – С. 84 – 92.
5. Бабкова О.О. Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності  / О.О. Бабкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч.4. – С. 18 – 24.
6. Бабкова О.О. Критеріальне оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів природничого циклу / О.О. Бабкова // Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка». –  № 3 (79) 2014 р. Рівне, 2014 – С. 98 – 101.
7. Бабкова О.О. Методика експериментального  дослідження ефективності впровадження структурно-функціональної моделі та реалізації організаційно –педагогічних умов щодо формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності / 
О.О. Бабкова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / За ред. О.М. Пєхоти. – №1 (48), лютий 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 21 –  25.
8. Бабкова Е.А.  Критерии, показатели и уровни сформированности готовности учителей естественно-научных специальностей к оценочной деятельности в последипломном образовании / Е.А. Бабкова // Перспективы развития и инновации гуманитарного образования. Сборник научных статей Международной конференции «Человек как предмет гуманитарного познания» / Отв. Ред. Е.В. Федосенко, Н.В. Кисельникова. – Спб.: Изд-во «НИИЦ АРТ», 2014. – 556 с.
9. Бабкова Е. А. Готовность к оценочной деятельности как составляющая профессиональной компетенции учителей естественнонаучных дисциплин в системе непрерывного образования // Концепт. – 2015. – № 04 (апрель). – ART 15111. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15111.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
10. Бабкова О.О. Програма спецкурсу «Оцінювальна діяльність вчителів природничих спеціальностей» / О.О. Бабкова. – Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 
84 с.
11. Бабкова О.О. Теоретико-методологічні аспекти інтерпретації результатів регіональних моніторингових досліджень якості освіти / О.О. Бабкова //  Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. – 2011. –  № 1 (2). Режим доступу: http: www.zoippo/zp/ua /pages/el-gurnal /pages/vip2/html.
12. Бабкова О.О., Павлова С.О. Кваліметричний підхід до оцінювальної діяльності Р(М)МО вчителів природничо-математичного циклу / О.О. Бабкова, С.О. Павлова // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2012-2013 навчальному році: методичні рекомендації: у 3-х ч./упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. Частина І. –Запоріжжя: Акцент Інвест-Трейд, 2012. – С. 208 – 216.
13. Бабкова О.О. Вимірювання навчальних досягнень учнів як компонент оцінювальної діяльності вчителя / О.О. Бабкова // Zbior paportow naukowych. «Nauka w swiecia wspolczesnym. (29.05/2013 – 31/05/2013) – Lodz: Wydawca: Sp.z.o.o. «Diamond trading tour», 2013. –   str. 32 – 34.
14. Бабкова О.О. Якість шкільної природничої освіти як показник ефективності навчання / О.О. Бабкова // Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика: матеріали міжнародної науково-практичної веб-конференції (15-16 травня 2013 року, м. Херсон) / За ред.. В.В. Кузьменка, І.Я. Жорової, І.В. Воскової, В.С. Мусієнко. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – С. 11– 14.
15. Бабкова О.О. Деякі аспекти педагогічного оцінювання з предметів природничого циклу / О.О. Бабкова // Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації» Всеукраїнське громадське партнерство «Нова освіта» –  Одеса.: 2013. –  
с. 48 – 50.
16. Бабкова О.О. Контрольно-оцінювальна діяльність вчителя як механізм впливу на якість шкільної природничої освіти / О.О. Бабкова // «ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ – 2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів». Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції 01 – 05 жовтня 2013 р. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – С. 42 – 43.
17. Бабкова О.О. Моніторингові дослідження і їх місце в управлінні регіональною системою природничої освіти / О.О. Бабкова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. –  № 4 (14). 2013. Режим доступу: http://zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip14.html.
18. Бабкова О.О. Система оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів природничого циклу на основі компетентнісного підходу / О.О. Бабкова // Основні орієнтири розвитку системи Запорізької області у 2013-2014 навчальному році. Метод. Рекомендації: у 3-х ч., упоряд. В.Я. Ястребова, Т.Г. Вєрозубова. – Частина І. – Запоріжжя: Акцент Інвест Трейд, 2013. – С. 162 – 165.
19. Бабкова О.О. Дидактичні аспекти організації оцінювальної діяльності вчителів природничих спеціальностей / О.О. Бабкова // Основні орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2014 – 2015 навчальному році: метод. Рекомендації: у 4-х ч., упоряд. Л.В. Васильченко. – Частина ІV. Умови підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти. – Запоріжжя: Акцент Інвест-трейд, 2014. – С. 42 – 51.
20. Бабкова О.О. Методи формування готовності вчителів природничих спеціальностей у післядипломній освіті до оцінювальної діяльності / О.О. Бабкова. –  Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 80 с.


Комментариев нет:

Отправить комментарий